NEWS

首頁

最新消息

NEWS

首頁

最新消息

Anatomage 最新 iPad app - Anatomage Table Companion

JUN 05 ,2020

Anatomage 最新 iPad app - Anatomage Table Companion Anatomage 最新 iPad app - Anatomage Table Companion
 

Anatomage 讓使用者可以在iPad上使用真正的人類大體學習解剖學,最新 Anatomage Table Companion app,提供老師和學生在 iPad 上與真正的人類解剖學內容互動,讓學生無時無刻都可以學習解剖學!

 

立即手刀下載優惠 50% off

欲知更多有關應用程式相關資訊